Portal pracownika

Je li jeste pracownikiem naszej firmy, masz mo liwo pobrania wszystkich dost pnych
dokumentów, loguj c si do portalu za po rednictwem loginu i has a.

Portal stworzony z my l o naszych pracownikach!

W zabezpieczonym portalu pracownika mo na znale wszystkie aktualne informacje oraz
dokumenty zwi zane z zatrudnieniem do pobrania.

Dodatkowe pytania, sugestie oraz wskazówki prosimy kierowa do Pani Liebstein,
dost pnej pod numeru telefonu 0351 – 501 932 15.