Portal kandydata

Wykorzystaj nasze wieloletnie do wiadczenie jako dostawcy us ug przemys owych i czerp
korzy ci z mo liwo ci rozwoju zawodowego i nabywania kwali fikacji, jakie zapewnia nasze
przedsi biorstwo. Z niecierpliwo ci czekamy na Twoje zg oszenie!

Oferujemy urozmaicony wachlarz mo liwo ci zatrudnienia w ró nych bran ach
technologicznych w zakresie przemys u i rzemios a. Kwali fikacje i do wiadczenie to dla
nas priorytet, jednak nie mniej wa ny, ni zaanga owanie oraz gotowo do dzia ania,
dlatego z my l o osobach z niewielkich baga em do wiadcze oferujemy mo liwo ci
samorealizacji. Czy to osoby posiadaj ce do wiadczenie w innych sektorach, czy
wchodz ce na rynek pracy – dzi ki okresowi próbnemu ka dy ma szans zapoznania si
z tajnikami pracy w ró nych dziedzinach. Ponadto zapewniamy liczne szkolenia, które
odbywaj si pod okiem naszego kompetentnego zespo u.

Poni ej znajdziesz aktualn list ofert pracy:

Twój pro fil nie odpowiada a dnemu z wymienionych stanowisk? Nie czekaj i wy lij nam
swoje zg oszenie ch ci podj cia pracy!

Co zapewniamy:

– punktualne wyp acanie wynagrodzenia zgodnego z taryf iGZ-DGB lub minimalnego
wynagrodzenia bran owego
– dodatki bran owe i wynagrodzenie pozataryfowe
– do 30 dni urlopu rocznie
– taryfowe dodatki w i teczne i wakacyjne
– ciekawe i zró nicowane zadania
– mo liwo przejmowania nowych obowi zków
– wsparcie wykwali fikowanego zespo u
– osobist odzie robocz oraz wyposa enie
– zakwaterowanie